Uw winkelwagen is leeg

Offerte?     Tel. 088-2400240

Unieke 24 uurs levering, voor 12:00 uur!   -   Altijd gratis verzendkosten levering 3 werkdagen!

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Repro Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 11 november 1993 onder nummer 348/1993.

1
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2
De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde objecten. Vrachtkosten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3
Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en†vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiŽle als andere, die uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiŽle verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

4
De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

5
De met de Ieverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6
De afgifte van de originelen, waaronder ook worden verstaan zogenoemde digitale informatiedragers, en van de gemaakte kopieŽn geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder van het ontvangstbewijs gerechtigd is de stukken in ontvangst te nemen, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.

7
Indien de originelen en/of kopieŽn niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

8
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen.

9
Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.

10
Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

11
Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.

12
Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een factuur bedrag lager dan Ä50 zullen Ä12,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

13
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 10% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste Ä22,70 bedragen.

14
Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

15
Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie, in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van
lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

16
Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van leverancier op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet
beroepen op het zogenoemde gewoonterecht. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

17
Bij grote orders en jaarcontracten wordt korting verleend.

18
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.


Muurstickers drukken Stickers printen Stickers auto Stickers drukken Stickers maken Stickers bestellen Stikkers Stickers afdrukken Stickers bedrukken Reclame stickers Stickers kopen Stickers goedkoop Ronde stickers Raamstickers drukken Stickers drukken kleine oplage Stickers ontwerpen
Copyright © 2012 Clingr-Stickers.nl